Alocatie de stat

Acte necesare

 1. Certificatul de naștere al copilului – copie;
 2. Actele de identitate ale părinților – copie;
 3. Cerere tip;
 4. Declarație solicitant prelucrare date cu caracter personal;
 5. Extras de cont pe numele titularului (în cazul în care se doreşte plata alocaţiei de stat în cont bancar);
 6. Alte acte care să demonstreze relația cu minorul (dacă este cazul);
  • Hotărâre judecătorească (definitivă şi irevocabilă) de încredinţare a copilului (în caz de divorţ);
  • Hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei minorului sau de încuviinţare a adopţiei;
  • Hotărâre judecătorească sau, dupa caz, hotărârea comisiei de protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului minorului;
  • Dispoziţia directorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau hotărâre judecatorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă;
  • Hotărâre judecatorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare;
  • Dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;
  • Actul de deces al unuia din părinţi;
  • Alte acte/documente la solicitarea direcţiei teritoriale.

Notă: Pentru documentele depuse in copie se va prezenta obligatoriu si originalul!


Acte necesare pentru copiii născuți in străinătate (UE)

 1. Certificatul de naștere al copilului (românesc) – copie; în cazul în care copilul este născut în Marea Britanie este necesar şi certificatul de naştere eliberat în Marea Britanie - copie;
 2. Actele de identitate ale părinților (româneşti si in termen de valabilitate) – copie;
 3. Actele de rezidență ale părinților (şi copil) - de exemplu: Spania- COD NIE, Italia - CODICE FISCALE și cartea/ cardul de identitate, Marea Britanie – NIN0 (National Insurance Number);
 4. În cazul în care nu există acte de rezidenţă este necesară declaraţia notarială a ambilor părinţi că au avut (sau nu au avut) rezidenţă în statul în care s-a născut copilul şi perioada în care au avut rezidenţă;
 5. Negație eliberată de autoritățile competente din statul în care s-a născut copilul, din care să reiasă că niciun dintre părinto nu a beneficiat de alocație de stat (prestații financiare) pentru minor; În cazul în care au beneficiat este necasară o adeverință din care să reiasă data până la care s-a plătit alocație (prestația financiară) precum și părintele titular al acestui drept. Aceste acte trebuie traduse în limba Română de un traducător autorizat;
 6. În cazul în care nu este posibilă eliberarea unei negații/ adeverințe, dosarul trebuie să conțină declarația notarială din partea ambilor părinți din care să reiasă că în ultimii doi ani anterior solicitării alocației de stat în România au activat/ nu au activat cu contract individual de muncă pe teritoriul statului în care s-a născut copilul;
 7. Cerere tip;
 8. Declarație solicitant prelucrare date cu caracter personal;
 9. Formular informații suplimentare pentru copiii născuți în străinătate (U.E.);
 10. Extras de cont pe numele titularului (în cazul în care se doreşte plata alocaţiei de stat în cont bancar);
 11. Alte documente care să demonstreze relația cu minorul.

Nota: Pentru documentele depuse în copie se va prezenta obligatoriu și originalul!


Formulare

1. Cerere tip pentru acordare alocație de stat

2. Angajament pentru alocație de stat

3. Cerere schimbare reprezentant/titular

4. Formular informatii suplimentare pentru copiii născuți în U.E.

5. Declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal

6. Consimțământ privind acordul utilizării mijloacelor electronice

 

 
spacer