Hotărârile autorității deliberative

70. H.C.L. nr. 66 din 22.12.2020, privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire și achiziție a produselor și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru școli al României, în anii școlari 2021-2023

69. H.C.L. nr. 65 din 22.12.2020, privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță, asistență juridică și reprezentare pentru anul 2021

68. H.C.L. nr. 64 din 22.12.2020, privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor din comuna Bărăganul, actualizat și completat, pentru anul 2021

67. H.C.L. nr. 63 din 22.12.2020, privind aprobarea dării în folosință gratuită a mijlocului fix ”microbuz pentru transportul elevilor” din gestiunea U.A.T. Bărăganul, în gestiunea școlii gimnaziale Bărăganul

66. H.C.L. nr. 62 din 22.12.2020, privind aprobarea inventarului și actualizării valorilor bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Bărăganul

65. H.C.L. nr. 61 din 22.12.2020, privind aprobarea inventarului și actualizării valorilor bunurilor aparținând domeniului public al comunei Bărăganul

64. H.C.L. nr. 60 din 22.12.2020, privind împuternicirea domnului primai Daniel - Mihail Sandu pentru utilizarea excedentului ce se va înregistra la finele anului 2020

63. H.C.L. nr. 59 din 22.12.2020, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2020

62. H.C.L. nr. 58 din 22.12.2020, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

61. H.C.L. nr. 57 din 02.12.2020, privind desemnarea mandatarului de drept a U.A.T. Bărăganul și acordarea unui mandat special primarului comunei Bărăganul pentru a semna actele adiționale la contractele de asociere cu C.J. Brăila

60. H.C.L. nr. 56 din 25.11.2020, privind desemnarea reprezentantului de drept în Adunarea Generală a ADI „ECO DUNĂREA” Brăila și acordarea unui mandat special pentru a vota în Adunarea Generală anumite proiecte de hotărâri

59. H.C.L. nr. 55 din 25.11.2020, privind acordarea unui mandat special primarului comunei Bărăganul, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică ”BRĂILA GAZ”

58. H.C.L. nr. 54 din 25.11.2020, privind desemnarea reprezentantului de drept în Adunarea Generală a Asociției de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și acordarea unui mandat special pentru a vota în Adunarea Generală anumite proiecte de hotărâri

57. H.C.L. nr. 53 din 25.11.2020, privind stabilirea condițiilor, situațiilor, cuantumului și modalităților pentru acordarea ajutoarelor de urgență, din bugetul local al U.A.T. Bărăganul

56. H.C.L. nr. 52 din 25.11.2020, privind aprobarea împuternicirii domnului primar Sandu Daniel-Mihail, în vederea semnării la biroul notarial a documentelor de alipire a terenului în suprafață de 1131 m.p. amplasat în Cvartal 54, Parcela 1079/2, str. Prunului nr. 7B, cu terenul în suprafață de 1131 m.p. amplasat in Cvartal 54, parcela 1079/3. str. Prunului, nr. 7A

55. H.C.L. nr. 51 din 25.11.2020, privind aprobarea împuternicirii domnului Sandu Daniel-Mihail, primarul comunei Bărăganul, în vederea semnării la biroul notarial a contractului de vânzare cumparare a terenului în suprafață de 1577 m.p. situat în Tarla 19, Parcela 41/1, ce aparține domeniului privat al comunei Bărăganul

54. H.C.L. nr. 50 din 25.11.2020, privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Bărăganul, în anul școlar 2020-2021

53. H.C.L. nr. 49 din 25.11.2020, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

52. H.C.L. nr. 48 din 02.11.2020, privind alegerea viceprimarului comunei Bărăganul, județul Brăila

51. H.C.L. nr. 47 din 02.11.2020, privind organizarea la nivelul consiliului local Bărăganul, a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

50. H.C.L. nr. 46 din 02.11.2020, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

49. H.C.L. nr. 45 din 16.10.2020, privind modificarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2020 și reorganizarea structurii organizatorice a compartimentelor funcționale ce formeaza aparatul de specialitate al primarului comunei Bărăganul, județul Brăila

48. H.C.L. nr. 43 din 21.09.2020, privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Bărăganul, județul Brăila, pe anul 2020

47. H.C.L. nr. 41 din 04.09.2020, privind aprobarea raportului de evaluare nr. 4891 din 14.08.2020 pentru terenul situat în comuna Bărăganul, Tarla 19, Parcela 41/1 aparținând domeniului privat al U.A.T. Bărăganul, județul Brăila

46. H.C.L. nr. 40 din 04.09.2020, privind aprobarea vânzării directe a terenului situat în comuna Bărăganul, Tarla 19, Parcela 41/1 aparținând domeniului privat al U.A.T. Bărăganul, județul Brăila

45. H.C.L. nr. 39 din 04.09.2020, privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Bărăganul, județul Brăila, pe anul 2020

44. H.C.L. nr. 37 din 31.07.2020, privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2020

43. H.C.L. nr. 36 din 31.07.2020, privind aprobarea investiției ”Eficiența energetică și gestionarea inteligentă a energiei pentru iluminatul public în comuna Bărăganul, județul Brăila”

42. H.C.L. nr. 35 din 31.07.2020, privind modificarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2020

41. H.C.L. nr. 34 din 31.07.2020, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2020

40. H.C.L. nr. 33 din 30.06.2020, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Bărăganul, în adunarea generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică ”BRĂILA GAZ”, la care comuna este membru asociat

39. H.C.L. nr. 32 din 30.06.2020, privind înființarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Bărăganul, județul Brăila

38. H.C.L. nr. 31 din 30.06.2020, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Bărăganul

37. H.C.L. nr 29 din 25.05.2020, privind aprobarea alocării terenului situat pe strada Victoriei nr. 7A, în vederea stocării temporare a deșeurilor inerte

36. H.C.L. nr. 28 din 25.05.2020, privind aprobarea execuției bugetare la data de 31 martie 2020

35. H.C.L. nr. 27 din 25.05.2020, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

34. H.C.L. nr. 26 din 25.05.2020, privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pe anul 2021

33. H.C.L. nr. 25 din 08.05.2020, privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bărăganul, județul Brăila

32. H.C.L. nr. 24 din 10.04.2020, privind aprobarea asocierii comunei Bărăganul pentru cofinanțarea valorii achiziției serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate - gaze naturale

31. H.C.L. nr. 23 din 10.04.2020, privind aprobarea asocierii comunei Bărăganul pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor de construire clădire multifuncțională pentru servicii sociale

30. H.C.L. nr. 22 din 10.04.2020, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții ”Construire clădire multifuncțională pentru servicii sociale”

29. H.C.L. nr. 21 din 31.03.2020, privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Bărăganul, județul Brăila

28. H.C.L. nr. 19 din 31.03.2020, privind aprobarea planului de asigurare a resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2020, al comunei Bărăganul

27. H.C.L. nr. 18 din 31.03.2020, privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Bărăganul, pe anul 2020

26. H.C.L. nr. 16 din 18.02.2020, privind aprobarea planului anual de evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020

25. H.C.L. nr. 15 din 18.02.2020, privind aderarea comunei Măxineni la A.D.I.U.P. ”Brăila Gaz”

24. H.C.L nr. 14 din 18.02.2020, privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2019

23. H.C.L. nr. 13 din 18.02.2020, privind aprobarea bugetului local și bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2020

22. H.C.L. nr. 12 din 14.02.2020, privind aprobarea aderării comunei Roșiori la A.D.I.U.P. ”BRĂILA GAZ”

21. H.C.L. nr. 11 din 14.02.2020, privind exprimarea acordului privind retragerea comunei Tichilești din A.D.I.U.P. ”BRĂILA GAZ”

20. H.C.L. nr. 10 din 13.02.2020, privind aprobarea contribuției la cofinanțarea datorată de către U.A.T. Bărăganul în proiectul Regional de Dezvoltare a Infratructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020

19. H.C.L. nr. 9 din 14.02.2020, privind punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată a terenurilor din domeniul public aferente investițiilor care se vor realiza în comuna Bărăganul

18. H.C.L. nr. 8 din 14.02.2020, privind aprobarea listei de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a listei de investiții prioritare pe sistemele de apă uzată care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în perioada 2014-2020

17. H.C.L. nr. din 14.02.2020, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului pentru U.A.T. Bărăganul

16. H.C.L. nr. 6 din 29.01.2020, privind aderarea comunei Ulmu la A.D.I.U.P.  ”BRĂILA GAZ”

15. H.C.L. nr. 3 din 29.01.2020, privind aprobarea planului local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor în anul 2020

14. H.C.L. nr. 2 din 29.01.2020, privind aprobarea pentru anul 2020 a planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat

13. H.C.L. nr 1 din 29.01.2020, privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale actualizat și completat pentru anul 2020

12. H.C.L. nr. 64 din 23.12.2019, privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenuri, clădiri, construcții speciale și bunuri mobile din inventarul domeniului public și domeniului privat al U.A.T. Bărăganul

11. H.C.L nr. 63 din 23.12.2019, privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Bărăganul, pentru anul școlar 2020-2021

10. H.C.L. nr. 61 din 23.12.2019, privind avizarea documentelor necesare atribuirii contractului de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Brăila;Mandatarea reprezentantului legal pentru a semna documentele menționate și mandatarea Asociației pentru derularea procedurii de atribuire publică a contractului

9. H.C.L. nr. 60 din 23.12.2019, privind completarea H.C.L. Bărăganul nr. 44/2019-deșeuri

8. H.C.L. nr. 59 din 23.12.2019, privind aprobarea pentru anul 2020 a planului de ocupare a funcțiilor publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bărăganul

7. H.C.L. nr. 58 din 23.12.2019, privind aprobarea anulării creanțelor fiscale în cuantum de maxim 10 lei la data de 31.12.2019

6. H.C.L. nr. 57 din 23.12.2019, privind regulamentului de vanzare la licitație publică a bunurilor imobile executate silit

5. H.C.L. nr. 56 din 23.12.2019, privind împuternicirea domnului primar Bivolaru Victor pentru utilizarea excedentului ce se va inregistra la finele anului 2019

4. H.C.L. nr. 55 din 23.12.2019, privind aprobarea rectificării bugetului localpe anul 2019

3. H.C.L. nr. 54 din 23.12.2019, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2019

2. H.C.L. nr. 52, din 28.11.2019, privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018

1. H.C.L. nr. 51, din 28.11.2019, privind aprobarea R.O.F. a Consiliului Local Bărăganul, județul Brăila

 

 
spacer