Hotărârile autorității deliberative

35. H.C.L. nr. 35 din 17.05.2024, privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.03.2024 pentru trimestrul I al anului 2024

34. H.C.L. nr. 34 din 17.05.2024, privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2025, indexate conform art. 491, alin. (1), alin. (1^1) si alin. (2) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

33. H.C.L. nr. 33 din 17.05.2024, privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Brăila și reprezentantului de drept al Consiliului Local Comuna Bărăganul în Adunarea Generală a A.D.I. “ECO DUNAREA” Brăila

32. H.C.L. nr. 32 din 17.05.2024, privind avizarea documentaţiilor de atribuire necesare delegării gestiunii activităților de colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare din județul Brăila și salubrizare căi publice în Municipiul Brăila si acordarea unor mandate speciale pentru a vota in Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila

31. H.C.L. nr. 31 din 17.05.2024, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioada de 3 luni

30. H.C.L. nr. 30 din 24.04.2024, privind aprobarea execuției lucrărilor la obiectivul de investitii ”Extindere retea apa si montat hidrant DN21A” in valoare totala de 59.384,767 lei fara TVA, cofinantarea acestora cu suma de 7.229,217 lei fara TVA, precum si aprobarea acordului privind finantarea si executia acestor lucrari – cu Anexele – parti integrante

29. H.C.L. nr. 29 din 22.03.2024, privind aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2024 al comunei Bărăganul

28. H.C.L. nr. 28 din 22.03.2024, privind aprobarea reactificarii activitatilor finantate din venituri proprii pe anul 2024 impreuna cu programul anual de investitii publice, intocmit pentru anul 2024

27. H.C.L. nr. 27 din 22.03.2024, privind insusirea inventarului bunurilor de retur apartinand sistemului public de alimentare cu apa al comunei Baraganul, pentru anul 2023

26. H.C.L. nr. 26 din 22.03.2024, privind aprobarea asocierii comunei Bărăganul, judetul Braila, prin Consiliul Local Bărăganul, cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de ”Modernizare strada Narcisei – tronson 1 in comuna Baraganul, judetul Braila”

25. H.C.L. nr. 25 din 22.03.2024, privind aprobarea reactificarii bugetului local al comunei Baraganul, judetul Braila, pe anul 2024

24. H.C.L. nr. 24 din 22.03.2024, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, potrivit devizului general defalcat pe categorii de lucrari si categorii de cheltuieli, pentru obiectivul de investitii ”Modernizare strada Narcisei tronson 1 in comuna Baraganul, judetul Braila”

23. H.C.L. nr. 23 din 01.03.2024, privind aprobarea imputernicirii d-nului Balica Dumitru, domiciliat in comuna Baraganul judetul Braila, in vederea semnarii unui contract de imprumut de folosinta

22. H.C.L. nr. 22 din 01.03.2024, privind aprobarea planului anual de actiuni privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al comunei Baraganul, pentru anul 2024

21. H.C.L. nr. 21 din 01.03.2024, privind aprobarea activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2024

20. H.C.L. nr. 20 din 01.03.2024, privind aprobarea împuternicirii domnului Sandu Daniel-Mihail primarul comunei Baraganul, judetul Braila, în vederea semnării la biroul notarial a contractului de vanzare cumparare prin care U.A.T. comuna Baraganul vinde direct catre Leca Costica si Leca Mariana prin doamna Militaru Liliana in calitate de imputernicita, terenul in suprafata de 880 m.p., situat in comuna Baraganul, Cvartal 53, P.1068/1, strada Mesteacănului, nr. 3

19. H.C.L. nr. 19 din 01.03.2024, privind aprobarea raportului de evaluare nr. 918/21.02.2024 pentru terenul in suprafata de 880 m.p. situat in comuna Baraganul, Cvartal 53, P.1068/1, strada Mesteacănului, nr. 3

18. H.C.L. nr. 18 din 01.03.2024, privind aprobarea pentru anul 2024, a planului local de actiune privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome de pe raza comunei Baraganul, judetul Braila

17. H.C.L. nr. 17 din 08.02.2024, privind acordarea unor mandate speciale pentru a vota in Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila pentru aprobarea Actelor  Aditionale la Contractele de delegare din cadrul Proiectului Sistem de management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila și a tarifelor serviciilor conexe serviciului de salubrizare a localităţilor

16. H.C.L. nr. 16 din 08.02.2024, privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Radu Voda

15. H.C.L. nr. 15 din 08.02.2024, privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Baraganul

14. H.C.L. nr. 14 din 08.02.2024, privind aprobarea bugetului local si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2024

13. H.C.L. nr. 13 din 08.02.2024, privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de 3 luni

12. H.C.L. nr. 12 din 31.01.2024, aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2024, pentru stabilirea activitatilor desfasurate de persoanele beneficiare de ajutor de incluziune, acordat in baza Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune si de catre parintii apti de munca obligati la intretinerea copilului in conditiile stabilite de Codul civil

11. H.C.L. nr. 11 din 31.01.2024, privind aprobarea actualizarii regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta si a conditiilor, situatiilor, cuantumului si modalitatilor de acordare a ajutoarelor de urgenta, din bugetul local al UAT Baraganul in conformitate cu Legea nr. 196/2016

10. H.C.L. nr. 10 din 31.01.2024, privind aprobarea raportului privind activitatea desfăşurata de asistenţii persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II. al anului 2023

9. H.C.L. nr. 9 din 31.01.2024, privind aprobarea salariului de baza pentru funcţia publica de consilier achizitii publice si functia contractuala de sef serviciu SVSU si arhivar incepand cu data de 01.02.2024

8. H.C.L. nr. 8 din 31.01.2024, privind aprobarea vânzarii directe către Leca Costică și Leca Mariana a imobilului teren în suprafață de 880 m.p. situat în comuna Bărăganul, Cvartal 53, P.1068/1, strada Mesteacănului, nr. 3, ce aparține domeniului privat al comunei Bărăganul, județul Brăila

7. H.C.L. nr. 7 din 31.01.2024, privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță, asistență juridică și reprezentare pentru perioada 01.02.2024-31.12.2024

6. H.C.L. nr. 6 din 31.01.2024, privind modificarea organigramei si a statului de functii pe anul 2024

5. H.C.L. nr. 5 din 31.01.2024, privind aprobarea conturilor anuale de executie pe anul 2023

4. H.C.L. nr. 4 din 10.01.2024, privind aprobarea participarii Comunei Baraganul, Județul Brăila la „Parteneriatul GAL LEADER Dunăre-Brăila”

3. H.C.L. nr. 3 din 10.01.2024, privind modificarea organigramei si a statului de functii pe anul 2024

2. H.C.L. nr. 2 din 10.01.2024, privind aprobarea proiectului „Hub-uri de dezvoltare digitala in bibliotecile publice Brailene”, a cheltuielilor legate de proiect, precum si a Acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia

1. H.C.L. nr. 1 din 10.01.2024, privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Baraganul, judetul Braila, care vor functiona in anul scolar 2024-2025

 


75. H.C.L. nr. 75 din 21.12.2023, privind aprobarea reactificarii bugetului local pe anul 2023 si imputernicirea domnului Daniel Mihail Sandu, primar al comunei Baraganul sa utilizeze excedentul ce se va inregistra  la finele anului 2023, conform destinatiilor prevazute de lege

 

74. H.C.L. nr. 74 din 20.12.2023, privind aprobarea procedurii de autorizare si functionare a spatiilor de joaca situate pe domeniul public si privat al comunei Baraganul, judetul Braila

73. H.C.L. nr. 73 din 20.12.2023, privind actualizarea listei inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Bărăganul, județul Brăila

72. H.C.L. nr. 72 din 20.12.2023, privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bărăganul, județul Brăila si adaugarea la pozitia 35 a drumurilor de exploatatie din extravilanul comunei Baraganul, judetul Braila

71. H.C.L. nr. 71 din 20.12.2023, privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Baraganul, actualizat si completat, pentru anul 2023

70. H.C.L. 70 din 20.12.2023, privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 29.11.2023 pentru trimestrul al IV-lea al anului 2023

69. H.C.L. nr. 69 din 20.12.2023, privind aprobarea reactificarii bugetului local pe anul 2023

68. H.C.L. nr. 68 din 27.11.2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al comunei Baraganul, de a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației pentru aprobarea tarifelor și tarifelor  distincte privind gestionarea deșeurilor aferente activităților desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale din cadrul Proiectului SMID în județul Brăila si acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO DUNĂREA Brăila de a aproba aceste tarife în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei

67. H.C.L. nr. 67 din 27.11.2023 privind Aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii incepand cu luna noiembrie 2023, in conformitate cu restrictiile impuse de Legea nr. 296/2023 si potrivit  numarului maxim de posturi comunicat de Institutia Prefectului Judetul Braila;

66. H.C.L. nr. 66 din 27.11.2023 privind Aprobarea modificarii art. 3 din H.C.L. Baraganul nr. 36 din 30.05.2023

65. H.C.L. nr. 65 din 27.11.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de 3 luni

64. H.C.L. nr. 64 din 27.10.2023 privind Acordarea sporului pentru conditii de munca pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialiate al primarului comunei Bărăganul, jud. Brăila

63. H.C.L. nr. 63 din aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “ÎNFIINȚARE PLATFORMĂ COMUNALĂ PENTRU GUNOI DE GRAJD ÎN COMUNA BARAGANUL, JUDETUL BRAILA”

62. H.C.L. nr. 62 din 27.10.2023 privind acordarea unui mandat special d-lui primar Daniel Mihail Sandu, reprezentantul de drept al U.A.T. comuna Bărăganul, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI ECO DUNĂREA BRĂILA pentru semnarea Actelor Adiționale la Contractele de delegare aferente proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila” de către directorul executiv al ADI ECO DUNĂREA Brăila

61. H.C.L. nr. 61 din 27.10.2023 privind înființarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Baraganul, județul Brăila

60. H.C.L. nr. 60 din 27.10.2023 privind aprobarea reactificarii bugetului local pe anul 2023

59. H.C.L. nr. 59 din 27.10.2023 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2023 pentru trimestrul III al anului 2023

58. H.C.L. nr. 58 din 29.09.2023, privind Aprobarea actualizării inventarului domeniului public al comunei Bărăganul, județul Brăila, prin includerea în acesta a terenului extravilan neproductiv în suprafață de 3335 m.p. amplasat în T. 51, P. 255/7/1

57. H.C.L. nr. 57 din 29.09.2023, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Bărăganul, județul Brăila, pentru perioada 2021-2027

56. H.C.L. nr. 56 din 22.09.2023, privind aprobarea asigurării contribuției financiare necesare realizării proiectului ”Amenajare piste pentru biciclete în comuna Bărăganul, județul Brăila”, pentru cheltuielile care nu sunt finanțate din Fondul pentru mediu

55. H.C.L. nr. 55 din 22.09.2023, privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici, pentru proiectul ”Amenajare piste pentru biciclete în comuna Bărăganul, județul Brăila”

54. H.C.L. nr. 54 din 29.08.2023, privind aprobarea activităților ce se vor desfășura cu ocazia sărbătoririi zilei comunei Bărăganul, din data de 16.09.2023 precum și a categoriilor de cheltuieli ce se vor finanța cu ocazia organizării acestui eveniment

53. H.C.L. nr. 53 din 29.08.2023, privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente programului pentru scoli al României, în anii școlari 2023-2026

52. H.C.L. nr. 52 din 29.08.2023, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023

51. H.C.L. nr. 51 din 16.08.2023, privind luarea la cunoștință de către C.L. Bărăganul, a validării mandatului de consilier local al comunei Bărăganul, al domnului Preda Nicu-Adrian –P.N.L.

50. H.C.L. nr. 50 din 16.08.2023, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioada de 3 luni

49. H.C.L. nr. 49 din 25.07.2023, privind stabilirea datei pentru organizarea zilei comunei Bărăganul, județul Brăila, în anul 2023

48. H.C.L. nr. 48 din 25.07.2023, privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I. al anului 2023

47. H.C.L. nr. 47 din 25.07.2023, privind aprobarea modelul cadru al contractului de management administrativ-financiar încheiat intre directorul școlii gimnaziale Bărăganul si primarul comunei Bărăganul

46. H.C.L. nr. 46 din 25.07.2023, privind participarea comunei Bărăganul la “ Programul Național de redresare și rezilienta, Componenta 15: Educație in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I9/I11 “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” și a aprobării cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a Scolii gimnaziale Bărăganul”

45. H.C.L. nr. 45 din 25.07.2023, privind aprobarea asocierii Comunei Bărăganul, județul Brăila, prin Consiliul Local Bărăganul, cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea realizării lucrărilor de ”Renovare, recompartimentare spațiu interior și schimbare destinație din dispensar uman în spațiu birouri-C1, construire împrejmuire, amenajare zona de așteptare, alei și parcare”

44. H.C.L. nr. 44 din 25.07.2023, privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Bărăganul, pe anul 2023

43. H.C.L. nr. 43 din 25.07.2023, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, potrivit devizului general defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, pentru obiectivul de investiții ”Renovare, recompartimentare spațiu interior și schimbare destinație din dispensar uman în spațiu birouri-C1, construire împrejmuire, amenajare zona de așteptare, alei și parcare”

42. H.C.L. nr. 42 din 25.07.2023, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2023 pentru trimestrul II al anului 2023

41. H.C.L. nr. 41 din 25.07.2023, privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Ionela Aura Pavelescu, precum si vacantarea locului de consilier local

40. H.C.L. nr. 40 din 27.06.2023, privind aprobarea modificării și completării începând cu luna iunie 2023 a H.C.L. Bărăganul nr. 35/26.05.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor
speciale, pe anul 2023

39. H.C.L. nr. 39 din 27.06.2023, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, actualizați, potrivit devizului general defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, pentru obiectivul de investiții
“Modernizare drumuri în comuna Bărăganul, județul Brăila”

38. H.C.L. nr. 38 din 30.05.2023, privind avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa și de Canalizare - Actualizat - aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a A.G.A. și a formei actualizate a acestuia

37. H.C.L. nr. 37 din 30.05.2023, privind avizarea studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor indicatorilor de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în aria delegată operatorului SC C.U.P. Dunărea Brăila S.A. a nivelurilor indicatorilor de performanță ai serviciului rezultate din studiul de specialitate și acordarea unui mandat special primarului comunei Bărăganul

36. H.C.L. nr. 36 din 30.05.2023, privind însușirea inventarului bunurilor de retur aparținând sistemului public de alimentare cu apă al comunei Bărăganul, pentru anul 2022

35. H.C.L. nr. 35 din 30.05.2023, privind anularea creanței fiscale, reprezentând debitul restant în sumă de 200,00 lei, amenda contravențională, a numitului Toma Ninel Antonel, persoana fizică decedată

34. H.C.L. nr. 34 din 30.05.2023, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024, indexate conform art. 491, alin. 1) și 2) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare

33. H.C.L. nr. 33 din 30.05.2023, privind aprobarea modificării și completării începând cu luna iunie 2023 a H.C.L. Bărăganul nr. 35/26.05.2023, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023

32. H.C.L. nr. 32 din 26.05.2023, privind aprobarea delegării dreptului de depunere a cererii de finanțare în vederea implementării și monitorizării proiectului ”Microbuze electrice pentru un viitor sustenabil al învățământului din județul Brăila” - către U.A.T. județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila

31. H.C.L. nr. 31 din 26.05.2023, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

30. H.C.L. nr. 30 din 25.04.2023, privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila și reprezentantului de drept al consiliul local Bărăganul, județul Brăila, în Adunarea Generală a A.D.I. ”ECO DUNĂREA” Brăila

29. H.C.L. nr. 29 din 25.04.2023, privind desemnarea reprezentanților consiliului local Bărăganul, în cadrul comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului general al comunei Bărăganul, județul Brăila

28. H.C.L. nr. 28 din 25.04.2023, privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I al anului 2023

27. H.C.L. nr. 27 din 30.03.2023, privind  aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionarii situațiilor de urgenta pentru anul 2023 al comunei Bărăganul

26. H.C.L. nr. 26 din 30.03.2023, privind desemnarea reprezentantului de drept al U.A.T. comuna Bărăganul, în Adunarea Generala a Asociației C.I.D.I.E.D.D. Brăila

25. H.C.L. nr. 25 din 30.03.2023, privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei de salubrizare în U.A.T. comuna Bărăganul, județul Brăila, începând cu data de 01.03.2023, data intrării în funcțiune a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila

24. H.C.L. nr. 24 din 30.03.2023, privind aprobarea alipirii suprafeței de 1.220 m2 amplasată în Cv. 32, P. 526/1, Lot 2, cu suprafața de 1.232 m2 amplasată în Cv. 32, P. 526/2, Lot 1 și împuternicirea domnului Daniel Mihail Sandu, primar al comunei Bărăganul, județul Brăila, în vederea semnării la biroul notarial a documentelor de alipire a celor două suprafețe de teren menționate mai sus

23. H.C.L. nr. 23 din 30.03.2023, privind aprobarea revocării dreptului de administrare al Parohiei Radu Vodă județul Brăila, asupra cimitirului ortodox care face parte din domeniul public al comunei Bărăganul, județul Brăila

22. H.C.L. nr. 22 din 30.03.2023, privind aprobarea revocării dreptului de administrare al Parohiei Bărăganul (Doicești) asupra cimitirului ortodox care face parte din domeniul public al comunei
Bărăganul, județul Brăila

21. H.C.L. nr. 21 din 30.03.2023, privind aprobarea trecerii unui imobil clădire, din inventarul domeniului public al comunei Bărăganul, în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Bărăganul și desființării acestuia

20. H.C.L. nr. 20 din 30.03.2023, privind aprobarea dării în folosință gratuită către S.C. NESS PROIECT EUROPE S.R.L. a imobilului aflat în domeniul privat al U.A.T. comuna Bărăganul, județul Brăila, situat în intravilanul comune Bărăganul, str. Ciocârliei, nr. 30, Cv. 78, P. 1458

19. H.C.L. nr. 19 din 30.03.2023, privind aprobarea trecerii unor imobile clădire+teren care aparțin domeniului public al comunei Bărăganul, în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Bărăganul și schimbarea destinației acestora

18. H.C.L. nr. 18 din 30.03.2023, privind aprobarea devizului general actualizat la data de 21.03.2023, defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli și a formei actualizate a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi local în comuna Bărăganul, județul Brăila”

17. H.C.L. nr. 17 din 30.03.2023, privind asigurarea finanțării din bugetul local al U.A.T. Bărăganul, a categoriilor de cheltuieli care nu sunt finanțate de la bugetul local de stat prin program, pentru obiectivul de investiții !Modernizare drumuri în comuna Bărăganul, județul Brăila”

16. H.C.L. nr. 16 din 07.03.2023, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, actualizați, potrivit devizului general defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, pentru obiectivul de investiții “Modernizare drumuri în comuna Bărăganul, județul Brăila”

15. H.C.L. nr. 15 din 28.02.2023, privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți

14. H.C.L. nr. 14 din 28.02.2023, privind aprobarea protocolului de colaborare între M.M.S.S. și U.A.T. comuna Bărăganul, având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu U.A.T Bărăganul în cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963

13. H.C.L. nr. 13 din 28.02.2023, privind aprobarea împuternicirii d-nului Balica Dumitru, domiciliat în comuna Bărăganul, județul Brăila, în  vederea semnării unui contract de împrumut de folosință

12. H.C.L. nr. 12 din 28.02.2023, privind aprobarea strategiei anuale a achizițiilor publice și a programului anual al achizițiilor publice, pentru anul 2023

11. H.C.L. nr. 11 din 28.02.2023, privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale, la nivelul U.A.T. comuna Bărăganul, pentru anul 2023

10. H.C.L. nr. 10 din 28.02.2023, privind aprobarea planului local de acțiune, privind incluziunea cetățenilor români, aparținând minorității rome

9. H.C.L. nr. 9 din 08.02.2023, privind aprobarea dării în folosință gratuită Asociației cultural umanitară D.U.A. a imobilului aflat în domeniul public al U.A.T. comuna Bărăganul, județul Brăila, situat în intravilanul comunei Bărăganul, str. Dudești, nr. 27

8. H.C.L. nr. 8 din 08.02.2023, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioada de 3 luni

7. H.C.L. nr. 7 din 31.01.2023, privind aprobarea pentru anul 2023, la nivelul U.A.T. comuna Bărăganul a planului de acțiuni și lucrări de interes local, pentru beneficiarii de venit minim garantat

6. H.C.L. nr. 6 din 31.01.2023, privind stabilirea locurilor de pe raza U.A.T. comuna Bărăganul, în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității

5. H.C.L. nr. 5 din 31.01.2023, privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2022

4. H.C.L. nr. 4 din 31.01.2023, privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgenta al comunei Bărăganul

3. H.C.L. nr. 3 din 31.01.2023, privind aprobarea rețelei de învățământ preuniversitar de stat din comuna Bărăganul, care vor funcționa în anul școlar 2023-2024

2. H.C.L. nr. 2 din 31.01.2023, privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2022

1. H.C.L. nr. 1 din 31.01.2023, privind aprobarea bugetului local al comunei Bărăganul, pentru anul 2023

 


78. H.C.L. nr. 78 din 22.12.2022, privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Bărăganul, pentru anul 2022

 

77. H.C.L. nr. 77 din 20.12.2022, privind scutirea de la plata impozitului pentru clădiri și teren aparținând domnului Ionel Vintilă

76. H.C.L. nr. 76 din 20.12.2022, privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță, asistență juridică și reprezentare pentru anul 2023

75. H.C.L. nr. 75 din 20.12.2022, privind împuternicirea domnului primar, Daniel Mihail Sandu pentru utilizarea excedentului ce se va înregistra la finele anul 2022, conform destinațiilor prevăzute de lege

74. H.C.L. nr. 74 din 20.12.2022, privind aprobarea execuției bugetare la data de 15 decembrie 2022 pentru trimestrul IV al anului 2022

73. H.C.L. nr. 73 din 20.12.2022, privind avizarea documentelor necesare atribuirii contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare, depozitare a deșeurilor reziduale, stradale și acordarea unui mandat special A.D.I. Eco Dunărea Brăila să aprobe în A.G.A. documentația de atribuire

72. H.C.L. nr. 72 din 20.12.2022, privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 11 din 02.02.2022, Bărăganul și a Regulamentului de utilizare a microbuzului școlar BR04UTI

71. H.C.L. nr. 71 din 20.12.2022, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022

70. H.C.L. nr. 70 din 29.11.2022, privind acordul construirii, de către D.G.A.S.P.C. Brăila, a unui zid antifoc la Căsuța de tip familial Panseluța - Centrul de module de tip familial Floare de colț, situată în comuna Bărăganul, strada Dudești, nr. 29, județul Brăila

69. H.C.L. nr. 69 din 29.11.2022, privind aprobarea ocupării temporare de către U.A.T. Victoria a terenului amplasat pe raza U.A.T. Bărăganul, intravilan, domeniul public, pe strada Victoriei de la intersecția acesteia cu strada Țăndărei până la intersecția aceleiași străzi cu strada Doicești, pe durata existenței sistemului de canalizare implementat prin proiectul ”Înființare sistem de canalizare menajera în comuna Victoria, județul Brăila”

68. H.C.L. nr. 68 din 29.11.2022, privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Bărăganul, actualizat și completat, pentru anul 2023

67. H.C.L. nr. 67 din 29.11.2022, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022

66. H.C.L. nr. 66 din 22.11.2022, privind aprobarea actului adițional nr. 2/2022, la contractul nr. 360/07.06.2022

65. H.C.L. nr. 65 din 22.11.2022, privind aprobarea actului adițional nr. 1/2022, la contractul nr. 360/07.06.2022

64. H.C.L. nr. 64 din 22.11.2022, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioada de 3 luni

63. H.C.L. nr. 63 din 27.10.2022, privind aprobarea participării U.A.T. comuna Bărăganul în cadrul Programului de realizare a pistelor de biciclete precum și aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului general al obiectivului de investiții ”Amenajare piste pentru biciclete în comuna Bărăganul, județul Brăila”

62. H.C.L. nr. 62 din 27.10.2022, privind aprobarea burselor pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din comuna Bărăganul, pentru anul școlar 2022-2023

61. H.C.L. nr. 61 din 27.10.2022, privind constituirea Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor și aprobarea regulamentului de funcționare a acestuia

60. H.C.L. nr. 60 din 27.10.2022, privind aprobarea documentației tehnice, indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi locale în comuna Bărăganul, județul Brăila”

59. H.C.L. nr. 59 din 27.10.2022, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 septembrie 2022

58. H.C.L. nr. 58 din 29.09.2022, privind aprobarea actualizării devizului general de lucrări și a indicatorilor tehnico - economici privind obiectivul de investiții ”Extindere corp C1 - Sala multifuncțională, comuna Bărăganul, județul Brăila”

57. H.C.L. nr. 57 din 29.09.2022, privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Bărăganul, pe anul 2022

56. H.C.L. nr. 56 din 29.09.2022, privind aprobarea raportului de evaluare nr. 6656 din 22.09.2022

55. H.C.L. nr. 55 din 29.09.2022, privind aprobarea raportului de evaluare nr. 6655 din 22.09.2022

54. H.C.L. nr. 54 din 29.09.2022, privind aprobarea raportului de evaluare nr. 6654 din 22.09.2022

53. H.C.L. nr. 53 din 29.09.2022, privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea închirierii spațiului cabinet medical nr. 3 și spațiile comune aferente, în suprafață de 67,99 mp

52. H.C.L. nr. 52 din 29.09.2022, privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din comuna Bărăganul, județul Braila

51. H.C.L. nr. 51 din 29.09.2022, privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Radu-Voda din comuna Bărăganul, județul Brăila

50. H.C.L. nr. 50 din 29.09.2022, privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Bărăganul, județul Brăila

49. H.C.L. nr. 49 din 26.08.2022, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022

48. H.C.L. nr. 48 din 26.08.2022, privind aprobarea ”Normelor referitoare la îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a comunei Bărăganul

47. H.C.L. nr. 47 din 26.08.2022, privind anularea creanței fiscale, reprezentând debitul restant în sumă de 196,00 lei, amendă contravențională, a numitului Oprea Mihai, persoană fizică decedată

46. H.C.L. nr. 46 din 26.08.2022, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați, potrivit devizului general defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Bărăganul, județul Brăila”

45. H.C.L. nr. 45 din 26.08.2022, privind aprobarea actului adițional nr. 25 la contractul de delegare a gestiunii nr. 670/10.09.2009

44. H.C.L. nr. 44 din 26.08.2022, privind acordarea unui mandat special domnului primar al comunei Bărăganul să voteze in A.G.A.D.I.D. Brăila aprobarea strategiei de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare pentru perioada 2021-2025

43. H.C.L. nr. 43 din 26.08.2022, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioada de trei luni

42. H.C.L. nr. 42 din 28.07.2022, privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru semestrul I, al anului 2022

41. H.C.L. nr. 41 din 28.07.2022, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2022

40. H.C.L. nr. 40 din 28.07.2022, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022

39. H.C.L. nr. 39 din 28.06.2022, privind aprobarea Planului local de acțiune, privind incluziunea cetățenilor români, aparținând minorității rome, în anul 2022

38. H.C.L. nr. 38 din 28.06.2022, privind aprobarea asocierii comunei Bărăganul prin C.L. Bărăganul cu jud. Brăila prin C.J. Brăila, pentru cofinanțarea realizarii lucrarilor de extindere corp C1 - Sala multifuncțională

37. H.C.L. nr. 37 din 28.06.2022, privind aprobarea devizului general de lucrări și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții ”Extindere corp C1 - Sala multifuncțională, comuna Bărăganul, județul Brăila”

36. H.C.L. nr. 36 din 26.05.2022, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea transportului elevilor de liceu cu microbuzul școlar

35. H.C.L. nr. 35 din 26.05.2022, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023, indexate conform art. 391, alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

34. H.C.L. nr. 34 din 26.05.2022, privind luarea la cunoștință de către C.L. bărăganul, a validării mandatului de consilier local al comunei Bărăganul, al domnului Jărlăeanu Dumitru

33. H.C.L. nr. 33 din 26.05.2022, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioada de trei luni

32. H.C.L. nr. 32 din 28.04.2022, privind aprobarea retragerii comunei Bărăganul, județul Brăila din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică ”Brăila Gaz”

31. H.C.L. nr. 31 din 28.04.2022, privind însușirea inventarului bunurilor de retur aparținând sistemului public de alimentare cu apa al comunei Bărăganul, pentru anul 2021

30. H.C.L. nr. 30 din 28.04.2022, privind aprobarea execuției bugetare la data de 31 martie 2022

29. H.C.L. nr. 29 din 20.04.2022, privind aprobarea cererii și a devizului general estimativ pentru investiția ”înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Bărăganul, județul Brăila”

28. H.C.L. nr. 28 din 20.04.2022, privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Gicu Mihăilă

27. H.C.L. nr. 27 din 31.03.2022, privind aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2022, al comunei Bărăganul, județul Brăila

26. H.C.L. nr. 26 din 31.03.2022, privind aprobarea numărului de autoturisme în vederea desfășurării activităților curente și specifice ale primăriei comunei Bărăganul și ale S.V.S.U. Bărăganul

25. H.C.L. nr. 25 din 31.03.2022, privind aprobarea regulamentului privind vânzarea la licitație publică a bunurilor imobile terenuri și/sau clădiri din domeniul privat al comunei Bărăganul

24. H.C.L. nr. 24 din 31.03.2022, privind desemnarea reprezentanților C.L. Bărăganul, în cadrul comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului general al comunei Bărăganul

23. H.C.L. nr. 23 din 31.03.2022, privind modificarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2022

22. H.C.L. nr. 22 din 31.03.2022, privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022

21. H.C.L. nr. 21 din 25.02.2022, privind aprobarea numărului burselor pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din comuna Bărăganu, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022

20. H.C.L. nr. 20 din 25.02.2022, privind aprobarea raportului de evaluare înregistrat sub nr. 872/14.02.2022

19. H.C.L. nr. 19 din 25.02.2022, privind aprobarea raportului de evaluare înregistrat sub nr. 874/14.02.2022

18. H.C.L. nr. 18 din 25.02.2022, privind aprobarea raportului de evaluare înregistrat sub nr. 873/14.02.2022

17. H.C.L. nr. 17 din 25.02.2022, privind aprobarea împuternicirii domnului Balica Dumitru, domiciliat în comuna Bărăganul, județul Brăila în vederea semnării unui contract de împrumut de folosință

16. H.C.L. nr. 16 din 25.02.2022, privind aprobarea, de principiu, a efectuării unui schimb de terenuri

15. H.C.L. nr. 15 din 25.02.2022, privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Centrului de zi ”Panseluța”

14. H.C.L. nr. 14 din 25.02.2022, privind aprobarea Planului anual de acțiune, privind serviciile sociale, la nivelul U.A.T. comuna Bărăganul, județul Brăila, pe anul 2022

13. H.C.L. nr. 13 din 25.02.2022, privind modificarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2022

12. H.C.L. nr. 12 din 25.02.2022, privind aprobarea bugetului local și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2022

11. H.C.L. nr. 11 din 02.02.2022, privind aprobarea Regulamentului de utilizare al microbuzului școlar și finanțarea transportului elevilor care frecventează cursurile de învățământ preuniversitar la liceul Nicolae Titulescu Însurăței

10. H.C.L. nr. 10 din 02.02.2022, privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Bărăganul, județul Brăila

9. H.C.L. nr. 9 din 02.02.2022, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioada de 3 luni

8. H.C.L. nr. 8 din 31.01.2022, privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Bărăganul, în domeniul privat al aceleași comune a imobilului format din ”Clădire multifuncțională P+1E (dispensar uman) amplasata în CV. 51, P. 1010, Lot 2, str. Doicești nr. 138 B, comuna Bărăganul, județul Brăila

7. H.C.L. nr. 7 din 31.01.2022, privind aprobarea vânzării imobilului teren, în suprafață de 1649 m.p. amplasat în strada Frasinului, nr. 16, CV. 62, P. 1162, comuna Bărăganul, județul Brăila

6. H.C.L. nr. 6 din 31.01.2022, privind aprobarea închirierii suprafeței de 8,69 m.p. ce face parte integrantă din imobilul din str. Victoriei, nr. 17, CV. 1, P. 105/II/3 prin organizarea unei licitații cu respectarea legislației în vigoare

5. H.C.L. nr. 5 din 31.01.2022, privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2021

4. H.C.L. nr. 4 din 31.01.2022, privind aprobarea pentru anul 2022, la nivelul U.A.T. Bărăganul, județul Brăila, a planului de acțiuni și lucrări de interes local, pentru beneficiarii de venit minim garantat

3. H.C.L. nr. 3 din 31.01.2022, privind stabilirea locurilor de pe raza U.A.T. Bărăganul, în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității în anul 2022

2. H.C.L. nr. 2 din 31.01.2022, privind aprobarea plății cuantumului cotizației anuale de membru al A.D.I.U.P. BRĂILA GAZ, de către U.A.T. Bărăganul, județul Brăila, pe anul 2022

1. H.C.L. nr. 1 din 31.01.2022, privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2021

 


 

84. H.C.L. nr. 84 din 23.12.2021, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021

83. H.C.L. nr. 83 din 23.12.2021, privind aprobarea transferului autoturismului Dacia Duster, necesar pentru dotarea S.V.S.U. Bărăganul, județul Brăila

82. H.C.L. nr. 82 din 20.12.2021, privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Bărăganul, jud. Brăila, prin includerea în acesta a unui imobil teren, în suprafață de 2452 m.p.

81. H.C.L. nr. 81 din 20.12.2021, privind acordarea unui sprijin financiar parohiei Bărăganul, în valoare de 10.000 lei

80. H.C.L. nr. 80 din 20.12.2021, privind scutirea de la plata impozitului pentru clădiri și teren aparținând asociației ”Cărări de Bărăgan”, pentru anul 2022

79. H.C.L. nr. 79 din 20.12.2021, privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare pentru anul 2022

78. H.C.L. nr. 78 din 20.12.2021, privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2021

77. H.C.L. nr. 77 din 20.12.2021, privind aprobarea execuției bugetare la data de 29 noiembrie 2021 pentru trimestrul IV

76. H.C.L. nr. 76 din 20.12.2021, privind împuternicirea domului primar - Daniel Mihail Sandu, pentru utilizarea excedentului ce se va înregistra la finele anului 2021, conform destinațiilor prevăzute de lege

75. H.C.L. nr. 75 din 20.12.2021, privind actualizarea salariilor de bază începând cu data de 01.01.2022

74. H.C.L. nr. 74 din 20.12.2021, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021

73. H.C.L. nr. 73 din 26.11.2021, privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Bărăganul, județul Brăila, prin includerea în acesta, a unui imobil teren, în suprafață de 1.649,00 m.p.

72. H.C.L. nr. 72 din 26.11.2021, privind împuternicirea domnului Daniel-Mihail Sandu, primarul comunei Bărăganul, județul Brăila, în vederea semnării la biroul notarial a contractului de vânzare cumpărare prin care U.A.T. comuna Bărăganul, cumpără direct terenul în suprafață de 2452 m.p. cvartal 32, parcela 526/2

71. H.C.L.  nr. 71 din 26.11.2021, privind aprobarea cumpărării directe de către consiliul local Bărăganul a terenului intravilan în suprafață de 2452 m.p. situat în comuna Bărăganul, cvartal 32, parcela 526/2

70. H.C.L. nr. 70 din 26.11.2021, privind aprobarea Raportului de evaluare, înregistrat sub nr. 5762 din 28.10.2021, pentru terenul intravilan în suprafață de 2.452 m.p. categoria arabil, situat în comuna Bărăganul, cvartal 32, parcela 526/2, aparținând persoanei fizice Preda Ion

69. H.C.L. nr. 69 din 26.11.2021, privind aprobarea reducerii cu 95% a impozitului pentru mijloacele de transport hibride

68. H.C.L. nr. 68 din 26.11.2021, privind modificarea art. 1, alin. (1) din HCL nr. 23 din 20.04.2021, referitoare la acordarea unui sprijin financiar parohiei Radu-Vodă și suplimentarea sprijinului financiar cu suma de 10.000 lei

67. H.C.L. nr. 67 din 26.11.2021, privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Bărăganul, actualizat și completat pentru anul 2022

66. H.C.L. nr. 66 din 26.11.2021, privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2021

65. H.C.L. nr. 65 din 26.11.2021, privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

64. H.C.L. nr. 64 din 19.11.2021, privind asigurarea finanțării de la bugetul local al UAT Bărăganul, a categoriilor de cheltuieli care nu sunt finanțate de la bugetul de stat prin program, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri în comuna Bărăganul, județul Brăila”

63. H.C.L. nr. 63 din 19.11.2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, potrivit devizului general defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri în comuna Bărăganul, județul Brăila”

62. H.C.L. nr. 62 din 19.11.2021, privind aprobarea proiectului ”Reabilitare pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei clădire dispensar - comuna Bărăganul, județul Brăila”

61. H.C.L. nr. 61 din 19.11.2021, privind aprobarea proiectului ”Reabilitare pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei clădire primărie - comuna Bărăganul, județul Brăila”

60. H.C.L. nr. 60 din 05.11.2021, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru investiția ”Modernizare străzi locale în comuna Bărăganul, județul Brăila”

59. H.C.L. nr. 59 din 05.11.2021, privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 56 din 04.11.2021

58. H.C.L. nr. 58 din 04.11.2021, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioada de 3 luni

57. H.C.L. nr. 57 din 04.11.2021, privind participarea la programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Bărăganul, județul Brăila”

56. H.C.L. nr. 56 din 04.11.2021, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru investiția ”Modernizare străzi locale în comuna Bărăganul, județul Brăila”

55. H.C.L. nr. 55 din 25.10.2021, privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bărăganul, județul Brăila

54. H.C.L. nr. 54 din 25.10.2021, privind aprobarea rectificării bugetului local

53. H.C.L. nr. 53 din 25.10.2021, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 septembrie 2021

52. H.C.L. nr. 52 din 24.09.2021, privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Bărăganul, județul Brăila, pe anul 2021

51. H.C.L. nr. 51 din 24.09.2021, privind asigurarea finanțării din bugetul local al U.A.T. Bărăganul, a categoriilor de cheltuieli care nu sunt finanțate de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Bărăganul, județul Brăila”

50. H.C.L. nr. 50 din 24.09.2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Bărăganul, județul Brăila”

49. H.C.L. nr. 49 din 31.08.2021, privind aprobarea unui contract de susținere financiară începând cu 1 septembrie 2021 și a cheltuielilor ce se pot finanța din bugetul local, pentru Clubul sportiv organizat ca asociație fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, cu denumirea ”Asociația sportivă Voința Bărăganul”

48. H.C.L. nr. 48 din 31.08.2021, privind modificarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2021 și reorganizarea structurii organizatorice a compartimentelor funcționale ce formează aparatul de specialitate al primarului comunei Bărăganul, județul Brăila

47. H.C.L. nr. 47 din 31.08.2021, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

46. H.C.L. nr. 46 din 30.07.2021, privind aprobarea anulării creanței fiscale, reprezentând debitul restant în sumă de 12.500,00 lei, amenzi contravenționale, ale numitei Alli Elena, persoană fizică decedată

45. H.C.L. nr. 45 din 30.07.2021, privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestru I al anului 2021

44. H.C.L. nr. 44 din 30.07.2021, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021

43. H.C.L. nr. 43 din 30.07.2021, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 2021

42. H.C.L. nr. 42 din 14.07.2021, privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în comuna Bărăganul, județul Brăila

41. H.C.L. nr. 41 din 14.07.2021, privind aprobarea asocierii comunei Bărăganul prin consiliul local Bărganul, cu județul Brăila prin consiliul județean Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor de construire piață agroalimentară comuna Bărăganul, județul Brăila

40. H.C.L. nr. 40 din 14.07.2021, privind aprobarea asocierii comunei Bărăganul prin consiliul local Bărăganul, cu județul Brăila, prin consiliul județean Brăila pentru cofinanțarea continuării lucrărilor de construire cladire multifuncțională pentru servicii sociale

39. H.C.L. nr. 39 din 14.07.2021, privind aprobarea devizului general de lucări și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții ”Construire piață agroalimentară comuna Bărăganul, județul Brăila”

38. H.C.L. nr. 38 din 14.07.2021, privind aprobarea devizului general de lucrări, actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările rămase de executat la obiectivul de investiții ”Construire clădire multifuncțională pentru servicii sociale”

37. H.C.L. nr. 37 din 14.07.2021, privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară de îndată, desfășurată în data de 14.07.2021

36. H.C.L. nr. 36 din 29.06.2021, privind constituirea la nivelul U.A.T. comuna Bărăganul, județul Brăila, a echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

35. H.C.L. nr. 35 din 29.06.2021, privind aprobarea Regulamentul de utilizare al microbuzului școlar

34. H.C.L. nr. 34 din 29.06.2021, privind aprobarea revocării H.C.L. Bărăganul, județul Brăila, nr. 27 din 18.05.2021

33. H.C.L. nr. 33 din 29.06.2021, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021

32. H.C.L. nr. 32 din 26.05.2021, privind aprobarea modificării H.C.L. Bărăganul nr. 13/16.02.2021, prin rectificarea preambulului acesteia

31. H.C.L. nr. 31 din 26.05.2021, privind aprobarea ”Planului de asigurare cu resurse umane, materile și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2021 al comunei Bărăganul”

30. H.C.L. nr. 30 din 26.05.2021, privind aprobarea înființării serviciului voluntar pentru situații de urgență

29. H.C.L. nr. 29 din 26.05.2021, privind aprobarea execuției bugetare la data de 31 martie 2021

28. H.C.L. nr. 28 din 26.05.2021, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

27. H.C.L. nr. 27 din 18.05.2021, privind aprobarea finanțării din bugetul local al comunei Bărăganul, a cheltuielilor efectuate cu transportul elevilor

26. H.C.L. nr. 26 din 18.05.2021, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioada de 3 luni

25. H.C.L. nr. 25 din 20.04.2021, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local Bărăganul, județul Brăila

24. H.C.L. nr. 24 din 20.04.2021, privind aprobarea statutului U.A.T. Bărăganul, județul Brăila

23. H.C.L. nr. 23 din 20.04.2021, privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Radu Vodă

22. H.C.L. nr. 22 din 22.04.2021, privind aprobarea bugetului local

21. H.C.L. nr. 21 din 02.04.2021, privind suplimentarea numărului de burse de merit, pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, din comuna Bărăganul, județul Brăila, în anul școlar 2020-2021

20. H.C.L. nr. 20 din 02.04.2021, privind aprobarea caietului de sarcini nr. 1680 din 23.03.2021

19. H.C.L. nr. 19 din 02.04.2021, privind aprobarea raportului de evaluare nr. 1307/1 din 09.03.2020

18. H.C.L. nr. 18 din 03.03.2021, privind aprobarea Actului Adițional nr. 24, privind modificarea și completarea unor prevederi ale Dispozițiilor Generale, în baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021-2025

17. H.C.L. nr. 17 din 03.03.2021, privind modificarea hotărârii nr. 10 din 14.02.2020 a C.L. Bărăganul, județul Brăila

16. H.C.L. nr. 16 din 03.03.2021, privind modificarea hotărârii nr. 16 din 18.02.2020 a C.L. Bărăganul, județul Brăila

15. H.C.L. nr. 15 din 03.03.2021, privind modificarea hotărârii nr. 8 din 14.02.2020 a C.L. Bărăganul, județul Brăila

14. H.C.L. nr. 14 din 03.03.2021, privind modificarea hotărârii nr. 7 din 14.02.2020 a C.L. Bărăganul județul Brăila

13. H.C.L. nr. 13 din 16.02.2021, privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri și teren aparținând asociației ”Cărări de Bărăgan”

12. H.C.L. nr. 12 din 16.02.2021, privind aprobarea Planului anual de acțiune, privind serviciile sociale, la nivelul U.A.T. comuna Bărăganul, județul Brăila, pentru anul 2021

11. H.C.L. nr. 11 din 16.02.2021, privind stabilirea și aprobarea taxei speciale de salubrizare în comuna Bărăganul, județul Brăila, pentru anul 2021

10. H.C.L. nr. 10 din 16.02.2021, privind împuternicirea primarului comunei Bărăganul, județul Brăila, de a reprezenta U.A.T. comuna Bărăganul, în cadrul Asociației GAL Danubius Ialomița - Brăila și în organele statuare ale acesteia

9. H.C.L. nr. 9 din 16.02.2021, privind aprobarea plății cuantumului cotizației anuale de membru al A.D.I.U.P. ”BRĂILA GAZ” de către U.A.T. Bărăganul, județul Brăila pentru anul 2021

8. H.C.L. nr. 8 din 16.02.2021, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

7. H.C.L. nr. 7 din 28.01.2021, privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Bărăganul, județul Brăila, care vor funcționa în anul școlar 2021-2022

6. H.C.L. nr. 6 din 28.01.2021, privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2020

5. H.C.L. nr. 5 din 28.01.2021, privind aprobarea, pentru anul 2021, la nivelul U.A.T. Bărăganul, județul Brăila, a planului de acțiuni și lucrări de interes local, pentru beneficiarii de venit minim garantat

4. H.C.L. nr. 4 din 28.01.2021, privind aprobarea Planului local de acțiune pentru îmbunătățirea situației rromilor în anul 2021

3. H.C.L. nr. 3 din 28.01.2021, privind stabilirea locurilor de pe raza U.A.T. Bărăganul, în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității

2. H.C.L. nr. 2 din 28.01.2021, privind anularea creanței fiscale, reprezentând debitul restant în sumă de 30.484 lei, amenzi contravenționale, ale numitului Radu Nicolae, persoană fizică decedată

1. H.C.L. nr. 1 din 28.01.2021, privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2020


58. H.C.L. nr. 66 din 22.12.2020, privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire și achiziție a produselor și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru școli al României, în anii școlari 2021-2023

57. H.C.L. nr. 65 din 22.12.2020, privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță, asistență juridică și reprezentare pentru anul 2021

56. H.C.L. nr. 64 din 22.12.2020, privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor din comuna Bărăganul, actualizat și completat, pentru anul 2021

55. H.C.L. nr. 63 din 22.12.2020, privind aprobarea dării în folosință gratuită a mijlocului fix ”microbuz pentru transportul elevilor” din gestiunea U.A.T. Bărăganul, în gestiunea școlii gimnaziale Bărăganul

54. H.C.L. nr. 62 din 22.12.2020, privind aprobarea inventarului și actualizării valorilor bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Bărăganul

53. H.C.L. nr. 61 din 22.12.2020, privind aprobarea inventarului și actualizării valorilor bunurilor aparținând domeniului public al comunei Bărăganul

52. H.C.L. nr. 60 din 22.12.2020, privind împuternicirea domnului primai Daniel - Mihail Sandu pentru utilizarea excedentului ce se va înregistra la finele anului 2020

51. H.C.L. nr. 59 din 22.12.2020, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2020

50. H.C.L. nr. 58 din 22.12.2020, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

49. H.C.L. nr. 57 din 02.12.2020, privind desemnarea mandatarului de drept a U.A.T. Bărăganul și acordarea unui mandat special primarului comunei Bărăganul pentru a semna actele adiționale la contractele de asociere cu C.J. Brăila

48. H.C.L. nr. 56 din 25.11.2020, privind desemnarea reprezentantului de drept în Adunarea Generală a ADI „ECO DUNĂREA” Brăila și acordarea unui mandat special pentru a vota în Adunarea Generală anumite proiecte de hotărâri

47. H.C.L. nr. 55 din 25.11.2020, privind acordarea unui mandat special primarului comunei Bărăganul, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică ”BRĂILA GAZ”

46. H.C.L. nr. 54 din 25.11.2020, privind desemnarea reprezentantului de drept în Adunarea Generală a Asociției de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și acordarea unui mandat special pentru a vota în Adunarea Generală anumite proiecte de hotărâri

45. H.C.L. nr. 53 din 25.11.2020, privind stabilirea condițiilor, situațiilor, cuantumului și modalităților pentru acordarea ajutoarelor de urgență, din bugetul local al U.A.T. Bărăganul

44. H.C.L. nr. 52 din 25.11.2020, privind aprobarea împuternicirii domnului primar Sandu Daniel-Mihail, în vederea semnării la biroul notarial a documentelor de alipire a terenului în suprafață de 1131 m.p. amplasat în Cvartal 54, Parcela 1079/2, str. Prunului nr. 7B, cu terenul în suprafață de 1131 m.p. amplasat in Cvartal 54, parcela 1079/3. str. Prunului, nr. 7A

43. H.C.L. nr. 51 din 25.11.2020, privind aprobarea împuternicirii domnului Sandu Daniel-Mihail, primarul comunei Bărăganul, în vederea semnării la biroul notarial a contractului de vânzare cumparare a terenului în suprafață de 1577 m.p. situat în Tarla 19, Parcela 41/1, ce aparține domeniului privat al comunei Bărăganul

42. H.C.L. nr. 50 din 25.11.2020, privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Bărăganul, în anul școlar 2020-2021

41. H.C.L. nr. 49 din 25.11.2020, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

40. H.C.L. nr. 48 din 02.11.2020, privind alegerea viceprimarului comunei Bărăganul, județul Brăila

39. H.C.L. nr. 47 din 02.11.2020, privind organizarea la nivelul consiliului local Bărăganul, a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

38. H.C.L. nr. 46 din 02.11.2020, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

37. H.C.L. nr. 45 din 16.10.2020, privind modificarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2020 și reorganizarea structurii organizatorice a compartimentelor funcționale ce formeaza aparatul de specialitate al primarului comunei Bărăganul, județul Brăila

36. H.C.L. nr. 43 din 21.09.2020, privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Bărăganul, județul Brăila, pe anul 2020

35. H.C.L. nr. 41 din 04.09.2020, privind aprobarea raportului de evaluare nr. 4891 din 14.08.2020 pentru terenul situat în comuna Bărăganul, Tarla 19, Parcela 41/1 aparținând domeniului privat al U.A.T. Bărăganul, județul Brăila

34. H.C.L. nr. 40 din 04.09.2020, privind aprobarea vânzării directe a terenului situat în comuna Bărăganul, Tarla 19, Parcela 41/1 aparținând domeniului privat al U.A.T. Bărăganul, județul Brăila

33. H.C.L. nr. 39 din 04.09.2020, privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Bărăganul, județul Brăila, pe anul 2020

32. H.C.L. nr. 37 din 31.07.2020, privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2020

31. H.C.L. nr. 36 din 31.07.2020, privind aprobarea investiției ”Eficiența energetică și gestionarea inteligentă a energiei pentru iluminatul public în comuna Bărăganul, județul Brăila”

30. H.C.L. nr. 35 din 31.07.2020, privind modificarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2020

29. H.C.L. nr. 34 din 31.07.2020, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2020

28. H.C.L. nr. 33 din 30.06.2020, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Bărăganul, în adunarea generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică ”BRĂILA GAZ”, la care comuna este membru asociat

27. H.C.L. nr. 32 din 30.06.2020, privind înființarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Bărăganul, județul Brăila

26. H.C.L. nr. 31 din 30.06.2020, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Bărăganul

25. H.C.L. nr 29 din 25.05.2020, privind aprobarea alocării terenului situat pe strada Victoriei nr. 7A, în vederea stocării temporare a deșeurilor inerte

24. H.C.L. nr. 28 din 25.05.2020, privind aprobarea execuției bugetare la data de 31 martie 2020

23. H.C.L. nr. 27 din 25.05.2020, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

22. H.C.L. nr. 26 din 25.05.2020, privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pe anul 2021

21. H.C.L. nr. 25 din 08.05.2020, privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bărăganul, județul Brăila

20. H.C.L. nr. 24 din 10.04.2020, privind aprobarea asocierii comunei Bărăganul pentru cofinanțarea valorii achiziției serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate - gaze naturale

19. H.C.L. nr. 23 din 10.04.2020, privind aprobarea asocierii comunei Bărăganul pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor de construire clădire multifuncțională pentru servicii sociale

18. H.C.L. nr. 22 din 10.04.2020, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții ”Construire clădire multifuncțională pentru servicii sociale”

17. H.C.L. nr. 21 din 31.03.2020, privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Bărăganul, județul Brăila

16. H.C.L. nr. 19 din 31.03.2020, privind aprobarea planului de asigurare a resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2020, al comunei Bărăganul

15. H.C.L. nr. 18 din 31.03.2020, privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Bărăganul, pe anul 2020

14. H.C.L. nr. 16 din 18.02.2020, privind aprobarea planului anual de evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020

13. H.C.L. nr. 15 din 18.02.2020, privind aderarea comunei Măxineni la A.D.I.U.P. ”Brăila Gaz”

12. H.C.L nr. 14 din 18.02.2020, privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2019

11. H.C.L. nr. 13 din 18.02.2020, privind aprobarea bugetului local și bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2020

10. H.C.L. nr. 12 din 14.02.2020, privind aprobarea aderării comunei Roșiori la A.D.I.U.P. ”BRĂILA GAZ”

9. H.C.L. nr. 11 din 14.02.2020, privind exprimarea acordului privind retragerea comunei Tichilești din A.D.I.U.P. ”BRĂILA GAZ”

8. H.C.L. nr. 10 din 13.02.2020, privind aprobarea contribuției la cofinanțarea datorată de către U.A.T. Bărăganul în proiectul Regional de Dezvoltare a Infratructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020

7. H.C.L. nr. 9 din 14.02.2020, privind punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată a terenurilor din domeniul public aferente investițiilor care se vor realiza în comuna Bărăganul

6. H.C.L. nr. 8 din 14.02.2020, privind aprobarea listei de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a listei de investiții prioritare pe sistemele de apă uzată care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în perioada 2014-2020

5. H.C.L. nr. din 14.02.2020, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului pentru U.A.T. Bărăganul

4. H.C.L. nr. 6 din 29.01.2020, privind aderarea comunei Ulmu la A.D.I.U.P.  ”BRĂILA GAZ”

3. H.C.L. nr. 3 din 29.01.2020, privind aprobarea planului local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor în anul 2020

2. H.C.L. nr. 2 din 29.01.2020, privind aprobarea pentru anul 2020 a planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat

1. H.C.L. nr 1 din 29.01.2020, privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale actualizat și completat pentru anul 2020

 


12. H.C.L. nr. 64 din 23.12.2019, privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenuri, clădiri, construcții speciale și bunuri mobile din inventarul domeniului public și domeniului privat al U.A.T. Bărăganul

 

11. H.C.L nr. 63 din 23.12.2019, privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Bărăganul, pentru anul școlar 2020-2021

10. H.C.L. nr. 61 din 23.12.2019, privind avizarea documentelor necesare atribuirii contractului de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Brăila;Mandatarea reprezentantului legal pentru a semna documentele menționate și mandatarea Asociației pentru derularea procedurii de atribuire publică a contractului

9. H.C.L. nr. 60 din 23.12.2019, privind completarea H.C.L. Bărăganul nr. 44/2019-deșeuri

8. H.C.L. nr. 59 din 23.12.2019, privind aprobarea pentru anul 2020 a planului de ocupare a funcțiilor publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bărăganul

7. H.C.L. nr. 58 din 23.12.2019, privind aprobarea anulării creanțelor fiscale în cuantum de maxim 10 lei la data de 31.12.2019

6. H.C.L. nr. 57 din 23.12.2019, privind regulamentului de vanzare la licitație publică a bunurilor imobile executate silit

5. H.C.L. nr. 56 din 23.12.2019, privind împuternicirea domnului primar Bivolaru Victor pentru utilizarea excedentului ce se va inregistra la finele anului 2019

4. H.C.L. nr. 55 din 23.12.2019, privind aprobarea rectificării bugetului localpe anul 2019

3. H.C.L. nr. 54 din 23.12.2019, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2019

2. H.C.L. nr. 52, din 28.11.2019, privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018

1. H.C.L. nr. 51, din 28.11.2019, privind aprobarea R.O.F. a Consiliului Local Bărăganul, județul Brăila

 

 
spacer