Alocatie de stat

Acte necesare

 1. Certificatul de naștere al copilului – copie;
 2. Actele de identitate ale părinților – copie;
 3. Cerere tip;
 4. Declarație solicitant prelucrare date cu caracter personal;
 5. Extras de cont pe numele titularului (în cazul în care se doreşte plata alocaţiei de stat în cont bancar);
 6. Alte acte care să demonstreze relația cu minorul (dacă este cazul);
  • Hotărâre judecătorească (definitivă şi irevocabilă) de încredinţare a copilului (în caz de divorţ);
  • Hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei minorului sau de încuviinţare a adopţiei;
  • Hotărâre judecătorească sau, dupa caz, hotărârea comisiei de protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului minorului;
  • Dispoziţia directorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau hotărâre judecatorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă;
  • Hotărâre judecatorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare;
  • Dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;
  • Actul de deces al unuia din părinţi;
  • Alte acte/documente la solicitarea direcţiei teritoriale.

Notă: Pentru documentele depuse in copie se va prezenta obligatoriu si originalul!


Acte necesare pentru copiii născuți in străinătate (UE)

 1. Certificatul de naștere al copilului (românesc) – copie; în cazul în care copilul este născut în Marea Britanie este necesar şi certificatul de naştere eliberat în Marea Britanie - copie;
 2. Actele de identitate ale părinților (româneşti si in termen de valabilitate) – copie;
 3. Actele de rezidență ale părinților (şi copil) - de exemplu: Spania- COD NIE, Italia - CODICE FISCALE și cartea/ cardul de identitate, Marea Britanie – NIN0 (National Insurance Number);
 4. În cazul în care nu există acte de rezidenţă este necesară declaraţia notarială a ambilor părinţi că au avut (sau nu au avut) rezidenţă în statul în care s-a născut copilul şi perioada în care au avut rezidenţă;
 5. Negație eliberată de autoritățile competente din statul în care s-a născut copilul, din care să reiasă că niciun dintre părinto nu a beneficiat de alocație de stat (prestații financiare) pentru minor; În cazul în care au beneficiat este necasară o adeverință din care să reiasă data până la care s-a plătit alocație (prestația financiară) precum și părintele titular al acestui drept. Aceste acte trebuie traduse în limba Română de un traducător autorizat;
 6. În cazul în care nu este posibilă eliberarea unei negații/ adeverințe, dosarul trebuie să conțină declarația notarială din partea ambilor părinți din care să reiasă că în ultimii doi ani anterior solicitării alocației de stat în România au activat/ nu au activat cu contract individual de muncă pe teritoriul statului în care s-a născut copilul;
 7. Cerere tip;
 8. Declarație solicitant prelucrare date cu caracter personal;
 9. Formular informații suplimentare pentru copiii născuți în străinătate (U.E.);
 10. Extras de cont pe numele titularului (în cazul în care se doreşte plata alocaţiei de stat în cont bancar);
 11. Alte documente care să demonstreze relația cu minorul.

Nota: Pentru documentele depuse în copie se va prezenta obligatoriu și originalul!


Formulare

1. Cerere tip pentru acordare alocație de stat

2. Angajament pentru alocație de stat

3. Cerere schimbare reprezentant/titular

4. Formular informatii suplimentare pentru copiii născuți în U.E.

5. Declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal

6. Consimțământ privind acordul utilizării mijloacelor electronice

7. Declarație privind părinții plecați în străinătate

 
spacer