Tichete sociale pentru gradiniță

Criterii (conform art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate)

 • Copilul este înscris într-o unitate de învățământ preșcolar
 • Venitul lunar pe membru de familie este de până la 283 lei (pana la de două ori nivelul venitului minim grantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare)


Acte necesare

Acte doveditoare privind componența familiei

 • Acte de identitate solicitant, soț / soție / partener(ă);
 • Certificat de naștere pentru copiii aflați în întreținere;
Daca este cazul
 • Certificat de căsătorie;
 • Livret de familie;
 • Hotărârea judecătorească de divorț / de încredințare minori;
 • Hotărârea judecatorească de încredințare în vederea adopției / de încuviințare a adopției;
 • Hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului;
 • Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare;
 • După caz, alte documente doveditoare privind componența familiei;
Acte doveditoare privind veniturile familiei realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii solicitării stimulentului educațional-originale
 • Adeverință eliberată de angajator privind salariul realizat pe luna anterioară depunerii cererii, din care să rezulte salariul net și orice alte sume sau avantaje asimilate salariului (de ex: dacă beneficiază sau nu de bonuri valorice);
 • Adeverinţă A.J.O.F.M. sau cupon mandat poştal / extras de cont indemnizaţie de şomaj şi / sau venit lunar de completare - dacă este cazul;
 • Cupon mandat poștal / extras de cont / decizie privind pensia (de ex: pentru limita de vârstă / anticipată / invaliditate / de urmaș / de agricultor) dacă este cazul;
 • Cupon mandat poştal / extras de cont / decizie privind indemnizaţia pentru persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare a participării la revoluţie şi pentru urmaşii acestora - dacă este cazul;
 • Cupon mandat poştal / extras de cont / decizie privind indemnizaţia de handicap / de însoţitor pentru pensionari gr.i de invaliditate / nevăzători handicap grav - dacă este cazul;
 • Cupon mandat poştal / extras de cont / decizie pentru indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 1,2, sau 3 ani, stimulent lunar de inserţie, indemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului cu handicap - dacă este cazul;
 • Cupon mandat poştal / extras de cont / decizie pentru alocaţia de stat pentru copii;
 • Alte documente din care să rezulte alte surse de venit;
Alte acte
 • Pentru copilul / copii beneficiari - -adeverință de la instituția de învățământ preșcolar privind înscrierea / frecventarea grădiniței în anul școlar în curs, menționând și data înscrierii;
 • Pentru ceilalți copii - dacă este cazul - adeverință de la instituția de învățământ și dacă beneficiază sau nu de bursă pentru elevi și / sau studenți;
 • Declarație solicitant A.J.P.I.S. conform regulament U.E.;
 • Declarație solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Cerere stimulent educațional;


Prevederi legale cu privire la stabilirea veniturilor
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie conform prevederilor legale se exceptează urmatoarele:
 1. Sumele primite cu titlu de prestații sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republiccată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Alocația de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgența nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ajutoarele de stat acordate pentru activitățile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
 7. Sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susținerii educației preșcolarilor, elevilor și stundenților, prin programe ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, altor institușii publice și private, inclusiv organizații neguvernamentale;
 8. Sumele primite din activitatea de zilier, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condițiile legii, daca acestea nu au titlu de venituri salariale;
 10. Sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgență;

Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate, se dovedesc, după caz, prin documente eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor.

Condiții de acordare
 • Art. 5 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
 • Acordarea stimulentelor educaționale este condiționată de frecvența regulată la grădiniță a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educațional prevăzut de prezenta lege;
 • În sensul prezentei legi, prin frecvență regulată se întelege prezența zilnica a copilului la grădiniță în luna monitorizată, cu excepția absențelor motivate;
 • Se consideră absențe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale următoarele cazuri, cu excepția ca acestea să nu depășească 50% din zilele de grădinița:
- Absențe medicale: motivate, numai dacă părinții aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniță. În caz exceptional, o singură dată pe an școlar, copiii pot beneficia de tichete sociale și dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniță, din motive medicale;
- Învoiri: copiii pot fi învoiți de către părinți în limita a 3 zile pe lună, cu condiția anunțării cadrelor didactice.


Formulare
 
spacer