Indemnizatie crestere copil si stimulent de insertie

Acte necesare

 • Copie act de identitate (solicitant) și celălalt părinte
 • Copie certificat de naștere copil
 • Copie certificat de căsătorie
 • Cerere tip
 • Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Adeverință tip eliberată de angajator din care să reiasă că titularul nu mai realizează venituri impozabile în cadrul societății de la data cu care a solicitat să beneficieze de indemnizație lunară pentru creșterea copilului și cu mențiunea ca în perioada de 12 luni/24 luni anterioare nașterii au fost realizate venituri impozabile pentru care s-a reținut și virat lunar impozit
 • Copie de pe ultimul certificat de concediu medical cu viza plătitorului (conformă cu originalul de către conducătorul unității)
 • Copie cerere adresată angajatorului pentru acordarea concediului de creștere și îngrijire copil (aprobată și confirmată cu originalul de către conducatorul unității)
 • Decizie privind suspendarea contractului de muncă pe perioada concediului de creștere a copilului emisă de angajator (confirmata cuoriginalul de către conducătorul unității)
 • Adeverință eliberată de angajatorul celuilalt părinte din care să reiasă ca acesta nu beneficiază de prevederile O.U.G. nr. 111/2010 (în situaţia în care nu este salariat – declaraţie pe proprie răspundere)
 • În cazul în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, este necesară o declaraţie privind domiciliul comun al părinţilor şi copilului (în vederea efectuării unei anchete sociale conform prevederilor art. 1 alin.(3) din HG nr.52/2011 Normele metodologice privind aplicarea O.U.G. nr.111/2010)
 • Extras de cont pe numele solicitantului (dacă se doreşte plata în cont bancar)

Nota: Pentru documentele depuse in copie se va prezenta obligatoriu si originalul!


Acte necesare IN CAZUL PERSOANELOR CARE REALIZEAZĂ VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE, VENITURI DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE, SILVICULTURĂ ŞI PISCICULTURĂ

 • Copie act de identitate (solicitant) și celălalt părinte
 • Copie certificat de naștere copil
 • Copie certificat de căsătorie
 • Cerere tip
 • Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Dovadă privind veniturile realizate în anii fiscali anteriori celui în care s-a născut copilul, corespunzători perioadei de 12 luni/24 luni anterioare datei nașterii copilului sau, după caz, dovada privid venitul calculat în vederea plății anticipate a impozitului, eliberată de autoritățile competente (de exemplu: declarația de unică impunere, decizia de impunere) - copie
 • Dovadă privind plata impozitelor aferente veniturilor din perioada de 12 luni / 24 luni anterioare datei nașterii copilului (după caz) - copie
 • Dovada întrerupere/suspendare activitate pe o perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, eliberată de autoritatea competentă - copie
 • Certificat de înregistrare fiscală (după caz) - copie
 • Copie de pe ultimul certificat de concediu medical cu viza plătitorului (confirmată cu originalul de către conducătorul unității) sau, după caz, adeverință eliberată de casa județeană de asigurări de sănatate din care să reiasă că mama copilului nu are dreptul al concediu medical prenatal și postnatal
 • Adeverință eliberată de angajatorul celuilalt părinte din care să reiasă ca acesta nu beneficiază de prevederile O.U.G. nr. 111/2010 (în situația în care nu este salariat - declarație pe proprie răspundere)
 • În cazul în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, este necesară o declaraţie privind domiciliul comun al părinţilor şi copilului (în vederea efectuării unei anchete sociale de către Biroul de Autoritate Tutelară - Str. Petru Maior nr. 5, conform prevederilor art. 1 alin.(3) din HG nr.52/2011 Normele metodologice privind aplicarea O.U.G. nr.111/2010)
 • Extras de cont pe numele solicitantului (dacă se doreşte plata în cont bancar)

Nota: Pentru documentele depuse in copie se va prezenta obligatoriu si originalul!


Formulare

1. Cerere tip

2. Adeverință tip

3. Declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracte personal

4. Consimțământ privind utilizarea mijloacelor electronice

 
spacer