Alocatie pentru sustinerea familiei

Criterii

POT BENEFICIA DE ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI ACELE FAMILII CARE REALIZEAZA UN VENIT NET PE MEMBRU DE FAMILIE DE PÂNĂ LA 530 RON, INCLUSIV

Acte necesare

A) ACTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENȚA FAMILIEI – ORIGINAL ȘI COPIE:

 • Acte de identitate solicitant, soț/soție/partener/parteneră;
 • Certificat de naștere pentru copiii aflați în întreținere;

Dacă este cazul:

 • Certificat de căsătorie;
 • Livret de familie;
 • Hotărârea judecătorească de divorț/de încredințare minori;
 • Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției/de încuviințare a adopției;
 • Hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului;
 • Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziție autorității tutelare;
 • După caz, alte documente doveditoare privind componența familiei,

B) ACTE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE REALIZATE

 • Adeverinţă eliberată de angajator privind salariul realizat pe luna anterioară depunerii cererii, din care să rezulte salariu net şi orice alte sume sau avantaje asimilate salariului (de ex.: dacă beneficiază sau nu de bonuri valorice);

 • Adeverinţă A.J.O.F.M. sau cupon mandat poştal / extras de cont indemnizaţie de şomaj şi / sau venit lunar de completare - dacă este cazul;

 • Cupon mandat poştal / extras de cont / decizie privind pensia (de ex.: pentru limita de vârstă / anticipată / invaliditate / de urmaş / de agricultor) - dacă este cazul;

 • Cupon mandat poştal / extras de cont / decizie privind indemnizaţia pentru persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare a participării la revoluţie şi pentru urmaşii acestora - dacă este cazul;

 • Cupon mandat poştal / extras de cont / decizie privind indemnizaţia de handicap/ de însoţitor pentru pensionari gr.i de invaliditate / nevăzători handicap grav - dacă este cazul;

 • Cupon mandat poştal / extras de cont / decizie pentru indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 1,2, sau 3 ani, stimulent lunar de inserţie, indemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului cu handicap - dacă este cazul;

 • Alte documente din care să rezulte alte surse de venit;

C ) ALTE ACTE

- Adeverinţă eliberată de instituţia de învătământ privind frecventarea fără întrerupere a cursurilor şi dacă beneficiază sau nu de bursă pentru elevi sau studenţi/ situaţie promovare/ nota la purtare pe ultimul semestru şcolar;

- Certificatul de încadrare în grad de handicap

- Extras de cont ( pentru persoanele care opteaza pentru plata prin cont bancar)


Formulare

1. Dosar nou


2. Modificare dosar


 
spacer