Tichet social pentru sprijin educațional

Condiții de acordare

Beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, denumite în continuare tichete sociale, copiii cei mai dezavantajaţi înscriși în învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial, astfel:

 1. copiii înscriși în învățământul de stat preșcolar care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea sprijinului educaţional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 - stimulentul educaţional/tichete sociale, respectiv 283 lei/membru de familie;
 2. copiii înscriși în învățământul primar de stat – clasa pregătitoare și clasele I – IV si copiii înscriși în învățământul gimnazial de stat – clasele V – VIII, care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, respectiv 1.115 lei/membru de familie.


Acte necesare

Cererea tip pentru acordarea sprijinului educațional se depune la sediul Direcției de Asistență Socială Brăila sau email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it și va fi însoțită de următoarele documente justificative:

Dovada înscrierii în învăţământul de stat preşcolar, primar și gimnazial:

 • pentru copiii preşcolari - adeverinţă de la instituţia de învătământ preşcolar privind înscrierea / frecventarea grădiniţei în anul şcolar în curs, menţionând şi data înscrierii;
 • pentru copiii primar şi gimnazial – adeverinţă de la instituţia de învătământ pentru anul şcolar în curs şi dacă beneficiază sau nu de bursă pentru elevi / CES;

Documente care dovedesc componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal, după cum urmează:

 • certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate;
 • acte de identitate parinti;
 • certificatul de căsătorie;
 • hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
 • hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
 • dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
 • hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
 • hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 • hotărârea judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinţilor divorţaţi ori despărţiţi în fapt
 • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

Documente privind veniturile realizate de membrii familiei în luna iulie 2020 - eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor, de exemplu:

 • adeverinţă eliberată de angajator privind salariul realizat, din care să rezulte salariu net şi orice alte sume sau avantaje asimilate salariului (de ex.: dacă beneficiază sau nu de bonuri valorice);
 • adeverinţă A.J.O.F.M. sau cupon mandat poştal / extras de cont indemnizaţie de şomaj şi / sau venit lunar de completare - dacă este cazul;
 • cupon mandat poştal / extras de cont / decizie privind pensia (de ex.: pentru limita de vârstă / anticipată / invaliditate / de urmaş / de agricultor) - dacă este cazul;
 • cupon mandat poştal / extras de cont / decizie privind indemnizaţia pentru persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare a participării la revoluţie şi pentru urmaşii acestora - dacă este cazul;
 • cupon mandat poştal / extras de cont / decizie privind indemnizaţia de handicap/ de însoţitor pentru pensionari gr.i de invaliditate / nevăzători handicap grav - dacă este cazul;
 • cupon mandat poştal / extras de cont / decizie pentru indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 1,2, sau 3 ani, stimulent lunar de inserţie, indemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului cu handicap - dacă este cazul;
 • cupon mandat poştal / extras de cont / decizie pentru alocaţia de stat pentru copii;
 • alte documente din care să rezulte alte surse de venit.

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru destinatarii finali în cadrul S.N.S.E.D. este de 500 lei/an şcolar.

În vederea stabilirii dreptului la sprijin educaţional se vor efectua verificări.

Titularul cererii pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional de care beneficiază copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial are obligaţia să anunţe Direcției de Asistență Socială Brăila orice modificare cu privire la componenţa familiei sau la veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.

Notă: Procedura specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, de returnare beneficiarului - Ministerul Fondurilor Europene a eventualelor sume rămase neutilizate aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, precum şi mecanismul de implementare aferent se aprobă prin ordin al ministrului fondurilor europene şi al ministrului afacerilor interne, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a OUG  Nr. 133/2020.


Formulare

1. Cerere tip

2. Declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal

3. Consimțământ privind utilizarea mijloacelor electronice

 
spacer